FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Posts tagged with » BBC Afaan Oromoo

Himatni Dr. Mararaa Guddinaa adda cite (BBC Afaan Oromoo)

Himatni Dr. Mararaa Guddinaa adda cite (BBC Afaan Oromoo)

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaaye hidhamtoota 528 himatni isaanii adda cite ni gadhiifamu jedhan. Hidhamtoonni hiikaman ulaagaa armaan gadii kan guutan ta’uus himanii jiru. – Heera mootummaa yookan…

“Yeroo sana namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre” – Daraartuu Tulluu (via BBC Afaan Oromoo)

“Yeroo sana namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre” – Daraartuu Tulluu (via BBC Afaan Oromoo)

Imala Waggoota 25: “Yeroo sanatti namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre.” Baay’ina meedaaliyaa fi waancaa manashee keessaa ilaaluun qofti, leenjiifi dafqa akkasumas kutannoofi cimina atileetiin tun keessa dabarteef ragaa…

BBC Afaan Oromoo: ‘Maalan jira’ irraa gara ‘Jirra’ – Haacaaluu Hundeessaa

BBC Afaan Oromoo: ‘Maalan jira’ irraa gara ‘Jirra’ – Haacaaluu Hundeessaa

“Eenyutu Waddeessaa eenyutu Jaldeessaa?” Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Sirbi qeenxee mata duree ‘Jirra’ jedhuun weellisaa Haacaaluu Hundeessaan tibbana gadi dhiise gamanumaan jaalatamumma guddaa horateera. Haacaaluun walleewwan Afaan Oromoo ciigoon masakaman, qor-qalbii…

Agarsiisa suuraa Oromoo isa jalqabaa (via BBC Afaan Oromoo)

Agarsiisa suuraa Oromoo isa jalqabaa (via BBC Afaan Oromoo)

“Oromiyaan suuraaf baay’ee mijattuu taatullee agarsiisa suuraan duubatti hafneerra” Agarsiisni suuraa yeroo jalqabaaf haala teessuma lafaafi qabeenya tuurizimii akkasumas aadaa naannoon Oromiyaa qabdu irratti xiyyeefate giddugala aadaa Oromootti ilaalamaa jira.…