FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Obboo Ibsaa Guutama’s take on current affairs in Oromiyaa

Posted: Ebla/April 1, 2018 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments

The following are bilingual Facebook posts of veteran Oromo political leader Obboo Ibsaa Guutama on current affairs in Oromiyaa.

Hankaaksituu fi baballattuun karaa hedduu Kaayyoo Oromoott duulaa jirti. Harka walqabatanii ejjennoo ofii jabeeffachuun Oromoof ammaa! Malbulchi gogeessaa EPRDFiif halagaa dha. Fakmishoo mootii moototaa qofa waliin wal beeka. Sana Demokrasii Warraaqaan gara dhabsiisee ummata empayeritt ulaa bahe. Akkuma Nugusoota jala hin xiixamne baroota darbanii, bulchi saa halle too’ataa nannaa malbulcha hunda ukkaamsuu. Malbulcheesitoota jijjiirama fiduuf abdii kutatan, sochiin tolaa fakkaattu kamuu biiftuu abdii itt agarsisuutt kaatii. Dargaggoo Oromoo duubbee demokraasii Gadaa qaban biratt sun fudhatama hin arganne. Mormii kutanoon guutame itt kaasuun EPRDFiin hundee sochoosani. Demokrasiin Warraaqaa madda hammeenya hundaa, ajjeechaa hundaa fi saamicha hundaati. Kanaaf kan isa kununnsu waliin baduu qabaniin dhaadannoo dargaggoo Oromooti. EPRDF si’achi bu’uura seeraa fi safuu akka bulchuu itt fufu danddeessisu hin qabu. Qawwee fi qaruutee TPLF kan inni hammeenya daangaa maleen ummata nagaa fi hidhannoo hin qabne ittiin fixu qofa waliin hafa. Keessaammoo yaada hoggana saa guddichaa, Mallas hordofuun dilormaa Oromoo gad cabsuuf murteeffatee jira. TPLF/EPRDF, waggaa afuriif gad ciruu, dargaggoo kutatte dhaabuu hin dandeenye. Kanaaf isa cinaan tooftaa biraa karoorfate. Miseensota OPDO dargaggoo tahan (Garee Lammaa/GL) kan dhaabicha fakkaatanii dargaggoo Oromoo akka sossobbatan gad itt dhiisee. EPRDF akka hin burkutoofne Afaan saanii dubbachuu fi akka isaan itt dhagahamutt waan itt dhagahame fakkeessuun giidoo Oromoo gara ofiitt jallisuu yaalan. Dr. Abiy dura taahaa EPRDF tahee foo’amuun qaama karoora sanaatii. Haa tahu malee Abiyyiin Abbaa barcumaa gochuu qofti hin gahu; fedha dansa Abiy GL keessaan argate akka dhimma baasu barbaadamnaan EPRDF ilaalcha ofii halle dhuufatummaa jijjiiruu qaba. Garuu TPLF ergamsi GL jijjiirama bu’uuraa akka fiduuf tahuu mallattoon agarsiisu hin jiru. Ajjeechaaf hidhaan utuu Korri Abiyiin file gaggeeffamuullee bakka hallett tahaa ture. TPLF sana dhaabuu ni dandahaa? Abiy muuduun kan nafii qabaatu yoo TPLF tarkaanfii ofumaa fudhatu dhaabe, jeneraloota saa hunda ol deebfate, too’annaa raayyaa fi qaruutee finnaatt dabarse qofa. EPRDF daddaffiin kennata haaraa qajeeltuu fi bilisa tahe ST/UN daawwatu akka gaggeeffamu taasisuu qaba. Eenyuu ejjennoo malbulchaa qabuuf alatt akka hin hafne seerri dhorgan haqamanii, baraatiin waliigalaa labsamuu feesisaa. Ummatooti empayerichaa nagaa fi tasgabbii fi walqixxummaa ulfina waliin barbaadu. Abiyyi sana argamsiisuuf dhooftuu tahuu ni dandahaa? Yoo TPLF/EPRDF fedhe, eeyyee; yoo hin feene lakkii. Utuu TPLF hin hayyamne Abiy hin foo’amu ture. Hamma yoonaa miseensoti EPRDF akka tokkott ofittummaan yaaduu, hundi gidiraan ummatootaa itt hin dhagahamu. Fakkeenyaaf, Kora taahan tokkollee yeroo ajjechaan Moooyaalee tahe bahee ummata Oromoo jajjabeessuu fi warra gaaga’amtootaa bira du’a gahe hin turre. Waadaan “Isin dura duunaa”GLn galame qooqa konkaa ummata Oromoo damboobsuuf godhame ture jechuu dha. Kun beekamaas, hedduun miseensoti OPDO kanneen TPLF irraa adda jedhanii fudhatu. Murnooti adda addaa dhufa Abiyi sababa adda addaaf akka deggeran ifaa dha. Isaan keessa guddichi qabsoo bilisummaa Oromoo nuuf mucuceessa kan jedhaniif bu’a battalaa argannaa laata jedhanii ayyaanlaallatoota gorora coccobsaa jirani. TPLF miseensa EPRDF aangoo lolataa fi diingaddee qabu tokkicha. Fedha saa malee wanti tahu hin jiru. Hundi saanii hariiroo walitt hirkatan malee jiraachuu hin dandeessifne qabu. Kanaaf tokko isa biraa irraa adda baasanii dhimma itt bahuun hin dandahamu. Rakkina empayeritt keessa jiruu furmaata argamsiisuuf EPRDF yabboo malbulchaa gad dhiisee cala’uu qaba. Fooyya’inni fi kennati EPRDF kan amba hundaa utuu hin tahin kan miseensoti dhaabichaa qofti ayyaaneffatanii. Ummatooti empayerichaa “Nugusa” tokko muuduuf hin gaafatamne; gola tokkotu hoggana muudate. Wanti kanaa olitt jedhame seeraa fi rogahaasaa irratt kan hundaawe dhihaate. Dhugaan garuu rakkinichi taasisa hin mullaneen sana caalaa wal xaxaa tahuu ni dandaha. Waan halleefuu fedha bu’uuraa Oromoo hin quufsu jechuun ni gaha. Qabsoon itt fufa!

Saboteurs and expansionists are ganging up against Oromoo national Kaayyoo. To hold hands and stand one’s ground for the Oromo is now! Party politics is strange for EPRDF. It is familiar only with the model of the king of kings. That is what it has been orienting the peoples of the empire distorting with Revolutionary Democracy. Like absolute monarchs of yesteryear, its rule is totalitarian and so muffling for political environment. For politicians that lost hope of bringing change, any seeming positive move will give them a ray of hope. But that was not acceptable to Oromo youth with Gadaa democratic background. They put up determined protest that shook EPRDF from the base. TPLF’s Revolutionary Democracy is the source of all evils, all massacres and all plunders. So, it has to go with its sponsor was the slogan of Oromo youth. EPRDF has no more legal and moral justification to continue its rule. It is left only with TPLF guns and security, which it used brutally against innocent unarmed people without restriction. In particular, it is determined to reduce Oromo population following its great leader Mallas’s thought. Mowing them down for four years, TPLF/EPRDF cannot stop the determined youth. Therefore, it planed another tactic side by side. Young EPRDF members (Team Lammaa/TL) from the OPDO were sent to cajole the Oromo youth – camouflaging as anti-establishment. They spoke their language and expressed their feelings with the intention of redirecting Oromo energy to save the EPRDF from wreckage. Dr. Abiy becoming EPRDF chairman is a continuation of that plan. However, appointing Abiy as the chairman is not enough; EPRDF has to change its attitude of totalitarianism to make the good will if any, Abiy got through “Team Lammaa” effective. But there is no indication that TPLF wanted TL’s mission for bringing fundamental change. Killings and imprisonment were going on everywhere even when their Conference that selected Abiy was going on. Can TPLF stop that? Appointing Abiy could be of value only if TPLF stops unilateral actions, retire all its General staff, arrange transfer of control of army and security to the state. EPRDF has also to immediately call for fresh free and fair state and federal election supervised by UN. General amnesty has to be declared so that no one is left out because of one’s political stand. Peoples of the empire want peace and stability with equality and respect. Can Abiy become instrumental in achieving that? Yes – if TPLF/EPRDF wills; no – if it does not will. Abiy would not have been selected if TPLF was against him. So far all EPRDF members think in the same selfish way and all do not feel agony of the peoples. For instance, no one of the delegates has come out during the Moyaalee massacre and expressed condolence to the Oromo people and mourned families of victims. The promise made by TL that they will die before them were only empty words to calm the Oromo people. But yet many want to take OPDO members being different from those of TPLF. TPLF is the only member of EPRDF that has the economic and military power. Nothing can be done without its will. They all have obligate symbiotic relations. Therefore, it is difficult to separate one from the other and make it useful. EPRDF as a whole has to bow out form the political scene to peacefully resolve conflict in the empire. EPRDF reforms and elections should be an occasion to celebrate only by its members, not the general public of the empire. Now the Ethiopian empire peoples are not crowning an emperor, but a party has appointed its leader. It is obvious that different groups support the coming of Abiy for different reasons. The major among them are those that are hoping he can derail the Oromo drive for liberation and opportunists that have started jubilating with hope for immediate return. The foregoing description is based on law and logic. In reality, the problem could be more complicated by unforeseen factors. Suffice to say, it does not satisfy the fundamental Oromo desire to be free. Qabsoon itt fufa!

Credits/Tags:

Gadaa.com

[custom-facebook-feed]

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.